TEKNIK

TEKNIK

Proesse Digital transformation - Specialister från upphandling till förvaltning

 

Står er organisation/verksamhet inför ett inköp, införande och implementation av ett digitalt verksamhetsstöd så beakta att utfallet sällan blir bättre än vad förarbetet skapar för förutsättningar. Det är många delar som behöver samverka (ex. styrning, ledning, inköp, juridik, ekonomi, verksamhet, teknik) för ett lyckat resultat. Organisationens invärld ska mappas mot omvärldens krav, möjligheter och andra förutsättningar (ex. teknisk innovation, legislatur, myndigheter).

 

Att digitalisera, dvs. köpa in IT/system, utan att vara medveten om hur helheten och delarna samverkar (människa-teknik och organisation) eller ha en plan för införande, implementering och förvaltning har ofta visat sig bli mer kostsamt än nyttobringande för verksamheten.

 

Att arbeta systematisk och metodiskt med professionellt stöd ger däremot betydligt bättre förutsättningar att lyckas med att identifiera och tillföra nytta, värden och hållbara effekter; vilket vi inom Proesse gjort med stor framgång under flera årtionden inom både privat och offentlig sektor.

 

Välkommen att kontakta oss och berätta hur era behov ser ut och ta reda på vad Proesse skulle kunna bidra med!

M-T-O Interaktionsmodell att identifiera och hantera nytta och risker

MTO handlar primärt om hur människa, teknik och organisation samspelarprimärt att identifiera risker eller när olyckor uppstår. Det innebär att leta riskkällor i arbetstagarens (människans) kunskap om olika arbetsmoment, i utrustningen (tekniken) samt i regler, instruktioner och kontroll (organisationen). Genom att reversera metodiken kan även nytta, värden och effekter identiferas och byggas in tillsammans med strategier, handlingsplaner och protokoll.

MÄNNISKA

 

INTERAKTION

ARBETSMILJÖ

STRESS

GRUPPDYNAMIK

TEAM

ARBETSFORMER

ARBETSSÄTT

FLÖDEN

RUTINER

PROTOKOLL

ROLLER

FUNKTIONER

ARBETSGLÄDJE :-)

TEKNIK

 

DIGITAL TRANSFORMATION

GOOGLE G-SUITE (BUSINESS/EDUCATION)

E-LEARNING/LMS

INFÖRANDE VERKSAMHETSSTÖD

KONTRAKTSFÖRVALTNING

LEVERANTÖRSDIALOGER

MARKNADSANALYSER

MICROSOFT 365

MOLNBASERAD INFRASTRUKTUR

NULÄGESANALYSER

NYTTOANALYSER

OPEN SOURCE

STRATEGISKT UPPHANDLINGSSTÖD

UPPHANDLING VERKSAMHETSSTÖD

 

ORGANISATION

 

AFFÄRSUTVECKLING

DIMENSIONERING

EU:s NYA DATASKYDDSDIREKTIV

FÖRÄNDRINGSLEDNING

GENOMLYSNINGAR OCH ANALYSER

GRUPPDYNAMISKA PROCESSER

KOMMUNIKATION

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

KONFLIKTLÖSNING

KONTINUITETSPLANERING

LEDARSKAPSUTVECKLING

OMORGANISATIONER

PAKTERING

PRODUKTIFIERING

RAPPORTER OCH BESLUTSUNDERAG

RÅDGIVNING

STRUKTUR/ROLLER/FUNKTIONER